Zapisz się do newslettera!

Zapisz się na newsletter i otrzymuj informacje

o nowościach promocjach

oraz artykułach.

 

ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Regulamin sklepu 

 

§1

Informacje ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.nasionakraftowe.com prowadzonego przez Makino Gniewomir Czarneck NIP 5291714450, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki („Sprzedawca”).
 • Wszelkie próby kontaktu ze sklepem prosimy kierować na:e-mail: nasionakraftowe@proton.me lub w szczególnych przypadkach pod nr tel.: +48 500897820
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta.  Polityka przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia dostępna jest w zakładce “Polityka prywatności” na stronie www.nasionakraftowe.com

 


§2

Definicje

 • Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca ​- osoba fizyczna p​rowadząca działalność gospodarczą pod  nazwą Makino Gniewomir Czarnecki NIP 5291714450 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 5291714450
 • Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nasionakraftowe.com
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3

Kontakt ze sklepem

 • Nazwa sprzedawcy : Makino Gniewomir Czarnecki NIP 5291714450
 • E-mail sprzedawcy: shop@hashonewear.com
 • Telefon sprzedawcy: +48 500897820
 • Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 13 1870 1045 2078 1071 5503 0001
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów wskazanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzinach 10.00-18.00, od poniedziałku do piątku.

§4

Ceny towarów i płatność

 • Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN (złotych polskich),  są cenami brutto (sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • b) płatność przelewem 
 • c) za pomocą BLIK na numer 500897820

 

 

§5

Dostawa

 • Zamówienia są nadawane po kontakcie w klientem i po indywidualnym ustaleniu terminu wysyłki oraz sposobu nadania.
 • Termin spełnienia świadczenia to czas nadania + czas dostawy.
 • Koszt dostawy na terenie Polski i UE  jest ustalany indywidualnie i jest zależny od wybranego przez klienta przewoźnika
 • W stosunku do Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ew. opóźnienia dostawy.

§6

Prawo do odstąpienia

Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wysyłając oświadczenie na adres mailowy : nasionakraftowe@proton.me  w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać wiadomość email na adres nasionakraftowe@proton.me z numerem zamówienia oraz numerem konta bankowego na który ma być dokonany zwrot . W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą a zapłata za towar zostaje zwrócona w ciągu najpóźniej 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu na numer konta wskazany przez Klienta w wiadomosci email. Kwota zwrotu równa jest cenie produktu. Sprzedawca nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania produktu, którego zwrot dotyczy.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

Otwarte opakowanie nasion nie podlega zwrotowi.

Aby zwrócić produkt należy:

 • Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt
 • Zwrot pod adres korespondencyjny sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym kontakcie
 • dane do zwrotu paczkomatem - preferowana forma

Gniewomir Czarnecki WAW71A nr telefonu 500897820

 

 

§7

Reklamacje

 • Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej nasionakraftowe@proton.me

   

 • Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 • W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
 • W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony do 30 dni.
 • Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiemo rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§8

Produkty i warunki zamówienia

 • Wszystkie produkty oferowane przez sprzedawcę zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski
 • Nasiona konopi sprzedawane przez sklep www.nasionakraftowe.com na trenie Polski nie mogą być wysiewane, Klient akceptując regulamin oświadcza, że został o tym poinformowany. 
 • Nasiona posiadają wysoką wartość kolekcjonerską 
 • Klient akceptując regulamin oświadcza, że jest osobą pełnoletnią , mającą pełną zdolność do czynności prawnych

 

§9

Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2023r. i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.
 • W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

.